Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Luboszyce – Pałac

Pałac położony jest w północnej części wsi. Na północ od rezydencji znajduje się niewiel­ki park, a od południa prostokątny dziedziniec otoczony zabudowaniami gospodarczymi. Droga do pałacu prowadzi od strony północnej oraz od południowej – przez bramę w bu­dynku gospodarczym. Obecnie w pałacu znajdują się biura oraz pomieszczenia mieszkal­ne. Pierwsza wzmianka

Mironice – Dwór

Dwór w Mironicach zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości, na południe od drogi wiejskiej. Obiekt znajduje się w obrębie dawnego klasztoru cysterskiego, w ra­mach założenia folwarcznego domeny państwowej i następnie prywatnego folwarku sta­nowiącego ośrodek dóbr ziemskich. Budynek posadowiony jest po północnej stronie dzie­dzińca gospodarczego, po stronie północnej znajduje się niewielki

Olszyniec – Dwór

Dwór w Olszyńcu, obecnie dom nr 32, zlokalizowany jest w północnej części wsi, w bez­pośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego, na terenie którego mieścił się pałac, obec­nie zachowany w stanie ruiny. Dwór jest własnością prywatną przystosowaną do potrzeb mieszkaniowych. Historia wsi sięga okresu średniowiecza. Pierwszy raz Olszyniec wzmiankowany jest w do­kumentach w

Przewóz – Ruiny wieży zamkowej

Około 300 m na zachód od placu rynkowego położone są dwa zalesione wzgórza. Jedno z nich, o czworobocznym kształcie, to dawny gród, drugie, owalne, jest śladem osady pod­grodowej. Wyraźnie zarysowane fosy świadczą, że oba człony osadnicze posiadały obwa­rowania. Archeolodzy nie przebadali dotąd terenu, czasu powstania grodu nie da się za­tem

Rusinów – Dwór

Dwór zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Rusinowa, po wschodniej stro­nie drogi prowadzącej do Lubrzy. Rezydencja oddzielona jest od podwórza gospodarczego ogrodzeniem i zajmuje plac o kształcie prostokąta. W okresie wczesnego średniowiecza Rusinów był własnością komesa Przybigniewa z wiel­kopolskiego rodu Leszczyców. W 1236 roku przekazał on część, a w następnych latach

Stany – Dwór

Wieś Stany (niem. Auhalt) leży na uboczu, przy wschodnim brzegu Odry. Oddalona jest około 6 km na północny wschód od Nowej Soli. Najstarsze dzieje wsi nie są znane. Pierw­sze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1740 roku. Jednakże już dwa wieki wcześniej funkcjonowała tu przeprawa promowa, odgrywająca istotną rolę w okresie

Szczaniec dawniej Górny – Pałac

Szczaniec (niem. Stentsch) jest dużą wsią oddaloną od Świebodzina o niespełna 10 km. Folwark Szczaniec Górny, na którego terenie zlokalizowany jest neostylowy pałac, znajdu­je się na południowo-wschodnim skraju wsi, zajmując teren rozpościerający się pomiędzy drogami biegnącymi w kierunku Smardzewa i Wolimierzyc. Jest to najprawdopodobniej miejsce najstarszej, średniowiecznej siedziby rodowej w

Wiejce – Pałac

Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, którego naturalną granicę stanowi rze­ka Warta, położony jest w kierunku południowo-zachodnim od wsi. Dodatkowo zabudo­wę wiejską od rezydencji oddzielał niegdyś zespół folwarczny rozlokowany wokół dziedziń­ca, z którego pozostał obecnie jedynie budynek ryglowej rządcówki, adaptowany w koń­cu XIX wieku ze spichlerza. Wieś Wiejce (Waice, Witza) założona

Borowina – Pałac

Borowina leży przy głównej drodze prowadzącej z Kożuchowa do Szprotawy. Zespół pała­cowo-folwarczny położony jest we wschodniej części wsi. Pałac zlokalizowano po wschod­niej stronie całego założenia. Od północy i zachodu rozlokowane zostały budynki gospo­darcze. Pałac od strony wschodniej otacza niewielki park. Miejscowość Borowina od końca XIV wieku, niemal przez 100 lat

Cieciszów – Pałac

Miejscowość położona jest na drodze prowadzącej ze Szprotawy do Niegosławice. Zespół pałacowy ulokowano w południowej części wsi. Pałac od południowego wschodu otaczają zabudowania gospodarcze, a od północnego zachodu park krajobrazowy. W XV i XVI wieku jako właściciel wymieniany jest ród von Kittlitz, następnie von Landskron, a w XVIII wieku von

Skip to content