Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Osiek – Dwór i pałac

Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, dwór wraz z parkiem krajobrazowym oraz zabu­dowaniami folwarcznymi, które zamykały prostokątne podwórze z trzech stron, tworzył założenie przestrzenne o planie zbliżonym do trapezu. Do zespołu od strony wschodniej i zachodniej prowadziły aleje kasztanowców. Wieś Osiek o planie owalnicy skupiona była wokół tegoż założenia. Z zabudowań folwarku

Przybyszów – Dwór

Dwór jest zlokalizowany w północnej części wsi w pobliżu kościoła filialnego. Zwrócony fasadą na północ. Obiekt obecnie pełni funkcje mieszkalne. Przybyszów początkowo należał do książąt śląskich z linii głogowskiej. W 1468 roku wieś została kupiona przez Melchiora (II) von Rechenberga z Borowa Polskiego. Dwór został wzniesiony w około 1600 roku,

Sarbiewo – Dwór

Klasycystyczny dwór we wsi Sarbiewo znajduje się w obrębie historycznego założenia fol­warcznego, w północno-wschodniej części wsi. W zespole zabudowy dwór usytuowany jest po stronie południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dworu znajdują się zabudowa­nia dawnego folwarku oraz park krajobrazowy. Budynek fasadą zwrócony jest w kierunku północno-zachodnim. Wjazd do dworu prowadzi przez murowano-kutą

Stare Czaple – Dwór

Dwór usytuowany jest w centralnej części wsi Stare Czaple, na wschód od drogi biegnącej z Łęknicy do Trzebiela. Budynek, o kształcie czworoboku, zajmuje centralne miejsce pose­sji. Od południa sąsiaduje z budynkiem gospodarczym, za zabudowaniami zaś zlokalizo­wany jest sad i ogród. Obecnie dwór pełni funkcję domu mieszkalnego. Wieś Stare Czaple została

Szprotawa – Ruiny zamku

Ruina szprotawskiego zamku położona jest na południowo-wschodnim obrzeżu stare­go miasta, około 100 m od rynku i kościoła farnego. Od północy do obiektu przylega pl. Ewangelicki, powstały na terenie podzamcza i zasypanej fosy. Od południa teren opa­da skarpowo ku zasypanej odnodze rzeki Szprotawy, wpływającej niegdyś do Bobru, odle­głego o 150 m

Wilkowo – Pałac

Wilkowo (niem. Wilkau) leży na zachód od Świebodzina, przy drodze tranzytowej Poznań – Frankfurt nad Odrą. Od drogi tej oddziela, wyodrębniony obecnie pałac, podwórze go­spodarcze zabudowane po bokach obiektami gospodarczymi. Pałac położony jest w połu­dniowej części dawnego kompleksu, tuż nad brzegiem jeziora Wilkowskiego. Obecnie jest on siedzibą oddziału terenowego Archiwum

Borów Wielki – Dwór i pałac

Dwór Zespół dworski znajdujący się w zachodniej części wsi Borów Wielki, niedaleko wyjaz­du na drogę Kożuchów – Szprotawa, określany był niemiecką nazwą Ober Mittel Gros­senborau. Zespół tworzy rozproszony układ, w którego skład wchodzą: duży park krajo­brazowy ze stawami i dworem, szpalery starodrzewu oraz cztery obejścia znajdujące się po obu stronach

Czciradz – Dwór i park w stylu krajobrazowym

Założenie podworskie znajduje się w południowo-wschodniej części wsi (dawny Zyrus Nieder). W skład zespołu wchodzą: część rezydencjonalna z dworem i parkiem w stylu krajobrazowym (XVIII/XIX w.) oraz podwórze gospodarcze z kolonią mieszkalną (XIX/XX w.). Centralnym punktem założenia jest dwór. Budynek otacza fosa, od północy prze­chodząca w staw. Nad fosą przerzucony

Garbicz – Pałac, folwark i park krajobrazowy

Pałac znajduje się w ramach zespołu rezydencjonalnego, obejmującego folwark i park krajobrazowy. Jest on usytuowany w centralnej części miejscowości, po północnej stronie lo­kalnej drogi, na skarpie opadającej stromo w stronę Jeziora Wielkiego. Pałac zlokalizowa­ny jest równolegle do drogi i poprzedzony obszernym dziedzińcem. Garbicz to wieś o metryce późnośredniowiecznej. Miejscowość została

Janowiec – Zamek

Miejscowość Janowiec znajduje się przy drodze prowadzącej ze Szprotawy do Żagania. Za­mek położony jest ok. 0,5 km na północ od tej drogi. Zbudowany został około połowy XVI wieku. Wówczas dobra należały do rodziny von Nechern. Znanym z imienia, senio­rem tej linii rodu był starosta żagański Zygfryd, po którym dziedziczyli Gerwazy,

Skip to content