Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Założenia urbanistyczne

Krosno Odrzańskie – miasto

Zlokalizowany przez Edwarda Dąbrowskiego gród państwowy, który stawił czoło najazdom niemieckim w 1005, 1017 i 1109, leżał pół km na zachód od późniejszego miasta, przy ujściu Bobru do Odry. Gród funkcjonował do pocz. XIII w., kiedy Henryk Brodaty przekształcił osadę targową w regularnie rozplanowane miasto. Założony w 1217 lokacyjny ośrodek,

Kożuchów – miasto

Miasto powstało przy ważnym szlaku komunikacyjnym z Wrocławia do Krosna Odrzańskiego i dalej do Szczecina. Początek dała osada targowa (XII w.), a dalszy rozwój utworzenie kasztelanii oraz lokacja przestrzenna (1253 miasto obwarowane) i prawna (ok. 1270). Podstawą gospodarki miejskiej był handel, nie tylko lokalny oraz rzemiosło, zwłaszcza kuśnierstwo, rymarstwo i

Kostrzyn – miasto

1000  łanów ziemi wraz  z  położoną przy  ujściu Warty do  Odry osadą targową Kostrzyn, książę Odnonic przekazał w  1232 templariuszom. Gdy  trzydzieści lat później Kostrzyn zajęła Brandenburgia, był  już  miastem o  regularnym rozplanowaniu. Położenie miasta na  terenie o  naturalnych warunkach obronnych sprawiło, że  w  XVI  w. przekształcone zostało ono  w  twierdzę. Gospodarczo Kostrzyn bazował głównie na  rzemiośle i  rybołówstwie. Rozwinięte było  przetwórstwo rybne i  funkcjonował targ rybny. Głównym źródłem zasilającym kasę

Szprotawa – miasto

Istnieje przypuszczenie, że  w  Iławie (obecnie w  granicach miasta) Bolesław Chrobry witał cesarza Ottona  III, podążającego w  roku 1000 z  pielgrzymką do  Gniezna. Iława nie  stała  się jednak zalążkiem Szprotawy, bo  stanowiące go  gród i  osada targowa powstały ok.  1 km na  wschód, przy  ujściu rzeki Szprotawy do  Bobru, gdzie  drogi lokalne krzyżowały  się z  ważnym traktem solnym. Źródła wskazują, że  prawa miejskie Szprotawa miała  przed  1260. Potwierdzenie ich  przez  Konrada  II żagańskiego w  1302 ujawnia

Bytom Odrzański – miasto

Wśród zabytkowych zespołów urbanistycznych w województwie lubuskim, Bytom Odrzański należy do cenniejszych. Decyduje o tym niezwykle malownicza, bogato zdobiona detalem zabudowa starego rynku. Różnorodne stylowo kamieniczki są głównym elementem kompozycyjnym niepowtarzalnego krajobrazu architektonicznego miasteczka. Uzupełniają go wielowiekowe budowle użyteczności publicznej – ratusz, kościół parafialny i dawny zbór ewangelicki. Ich strzeliste

Żary

Ziemia żarska, wymieniona została po raz pierwszy w 1007 roku, w kronice Thietmara. To stosunkowo niewielkie terytorium plemienne położone było na obszarze granicznym, gdzie we wczesnym średniowieczu ścierały się wpływy serbołużyckie i polskie. Przyłączona w 1007 roku do Polski przez Chrobrego, w 25 lat później zagarnięta została wraz z Łużycami

Drezdenko

Geneza miasta jest ściśle związana z wczesnośredniowiecznym grodem założonym prawdopodobnie już w X wieku. Słowiański gród warowny założył Mieszko I dla obrony przeprawy przez Noteć przy szlaku handlowym z Poznania na Pomorze Zachodnie. Z czasem osada przekształciła się w miasto, po raz pierwszy wymienione w dokumentach historycznych z XIII-XIV wieku

Gorzów Wlkp.

We wczesnym średniowieczu przy ujściu rzeki Kłodawki do Warty powstała osada, będąca rzemieślniczo – handlowym ośrodkiem regionu położonego nad dolną Wartą. Dokument lokacyjny pochodzi z 1257 r. i nadany został przez margrabiów brandenburskich. Średniowieczne miasto założono na terenie posiadającym naturalne warunki obronne, stworzone przez wody obu rzek. Warunki topograficzne i

Kożuchów – miasto

Kożuchów należy do  miast o  dobrze zachowanej pierwotnej sieci ulicznej. Przetrwałe niemal bez  zmian trzynastowieczne rozplanowanie, znaczna grupa kamienic posadowionych na  gotyckich parcelach i  utrzymanych w  dawnym gabarycie, monumentalna architektura kościoła, zamku i  ratusza, wreszcie podwójny pas kamiennych murów obronnych, tworzą zespół urbanistyczny o  wyjątkowej wartości zabytkowej. Na  niewielkiej przestrzeni, ograniczonej pasem obwarowań, pełno jest  budowli z  minionych epok, obrosłych w  ciągu

Lubsko – miasto

Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się wskazywać lokalizację osady targowej w  rejonie obecnego rynku oraz  terenu zamkniętego ulicami Kopernika i  Popławskiego. Osada nad  Lubszą rozwijała  się jako  miejsce etapowe handlu tranzytowego, głównie jednak jako  punkt obsługi lokalnego rynku. W  pierwszej połowie XIII  wieku Lubsko poddane zostało reformie przestrzennej, w  wyniku której  otrzymało istniejące do  dziś rozplanowanie

Skip to content